ماهنامه برداشت اول
برداشت اول شماره چهاردهم و پانزدهم
برداشت اول شماره يازده
 • 1390/3/4 چهارشنبه برداشت اول شماره يازده
  برداشت اول شماره يازده در خرداد 1389 با رويكرد بررسي سالگرد انتخابات رياست جمهوري منتشر شد
برداشت اول شماره ده
 • 1390/3/4 چهارشنبه برداشت اول شماره ده
  دهمين شماره از ماهنامه برداشت اول با سرمقاله دكتر علي‌رضا ذاكر اصفهاني منتشر شد...
برداشت اول شماره نه
 • 1390/3/4 چهارشنبه برداشت اول شماره نه
  برداشت اول شماره 9 ويژه سي‌امين سال استقرار نظام پر بركت جمهوري اسلامي ايران منتشر شد...
برداشت اول شماره هشت
برداشت اول شماره شش و هفت
برداشت اول شماره پنجم
برداشت اول شماره چهارم
برداشت اول شماره سوم
 • 1390/3/4 چهارشنبه برداشت اول شماره سوم
  ماهنامه برداشت اول شماره سوم نشريه مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري منتشر شد...
برداشت اول شماره دوم
 برداشت اول شماره يك
1
نسخه قابل چاپ