فصلنامه برداشت دوم
برداشت دوم شماره‌هاى سيزدهم و چهاردهم
برداشت دوم شماره هاي يازدهم و دوازدهم
برداشت دوم شماره دهم
برداشت دوم شماره نهم
برداشت دوم شماره هشتم
برداشت دوم شماره هفتم
برداشت دوم شماره ششم
برداشت دوم  شماره پنجم
برداشت دوم  شماره چهارم
برداشت دوم شماره سه
برداشت دوم شماره دو
برداشت دوم شماره يك
1